Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger!

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger
Close
Close modal
Close
SR
EN
Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger

Dokumentacija za zasnivanje ugovora sa A1?

Dokumentacija koja vam je potrebna za zasnivanje ugovora sa A1 zavisi od toga da li imate preduzeće ili ste privatni preduzetnik.

 

Za preduzeće bez obzira na vlasničku strukturu, potrebno je:

 

Check mark Izvod iz registra privrednih subjekata Republičke Agencije za privredne registre - prilozi 1, 2 i 3
Check mark Karton deponovanih potpisa,
Check mark Ovlašćenje za lice koje u ime predstavnika pravnog lica ovlašćenog za zastupanje zaključuje ugovor o pretplatničkom odnosu.

Ovo ovlašćenje je potrebno kada potpisnik ugovora o zasnivanju pretplatničkog odnosa nije ovlašćen za zastupanje pravnog lica. Ovlašćenje mora biti overeno pečatom i potpisom odgovornog lica koje je upisano u prilog 2 izvoda iz Republičke agencije za privredne registre. Ovlašćenje treba da sadrži sve podatke iz lične karte ovlašćeenog lica-zastupnika.

Check mark Pečat ili digitalni sertifikovani potpis bez pečata (elektronski sertifikat)

Bez pečata sa fizičkim potpisom ako je tako precizirano osnivačkim aktom ili je doneta posebna odluka.

Check mark Potpisana KB saglasnost
Check mark Lična karta na uvid

 

 

Ukoliko ste privatni preduzentik, potrebno je:

 

Check mark Izvod iz registra privrednih subjekata Republičke Agencije za privredne registre - prilozi 1, 2 i 3
Check mark Ovlašćenje vlasnika za lice koje u ime radnje zaključuje ugovor sa podacima iz lične karte potpisnika
Check mark Ovlašćenje vlasnika za lice koje u ime radnje zaključuje ugovor sa podacima iz lične karte potpisnika
Check mark Karton deponovanih potpisa,
Check mark Pečat ili digitalni sertifikovani potpis bez pečata (elektronksi sertifikat)

Bez pečata sa fizičkim potpisom ako je tako precizirano osnivačkim aktom ili je doneta posebna odluka.

Check mark Potpisana KB saglasnost
Check mark Lična karta na uvid