Close
Close modal
Close
SR
EN
RU

„Roming kao kod kuće“ u regionu Zapadnog Balkana

Od 1. jula 2021. kreće primena RLAH (Roam Like at Home) modela u regionu Zapadnog Balkana (Srbija, Crna Gora, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Albanija i AP Kosovo i Metohija). Saobraćaj će se obračunavati na osnovu pravila o primeni politike primerenog korišćenja. Operatori javnih mobilnih komunikacionih mreža mogu primenjivati ovo pravilo na potrošnju regulisanih maloprodajnih usluga rominga, koje se pružaju prema važećim domaćim maloprodajnim cenama. U skladu s tim, A1 Srbija će korisnicima omogućiti adekvatnu upotrebu nacionalnih tarifa i dodataka u regionu Zapadnog Balkana.
Regulisane usluge rominga u regionu Zapadnog Balkana se naplaćuju prema cenama za nacionalni saobraćaj svim korisnicima koji imaju prebivalište, odnosno boravište u Republici Srbiji.

 

 

Postpaid – privatni i poslovni korisnici

 

 

Pozivi

 

 

Dolazni pozivi

Dolazni pozivi u regionu Zapadnog Balkana spadaju u regulisane dolazne pozive, za koje se ne naplaćuje dodatna naknada.

 

 

Odlazni pozivi

Svi pozivi upućeni ka brojevima mobilnih i fiksnih operatora spadaju u regulisane pozive i tarifiraju kao i u nacionalnom saobraćaju, odnosno troše se iz paketa, a nakon iskorišćenog sadržaja iz paketa, tarifiraju se prema važećem cenovniku.

 

Detaljnije Primary
Close
Odlazni pozivi


Svi pozivi upućeni ka brojevima mobilnih i fiksnih operatora spadaju u regulisane pozive i tarifiraju kao i u nacionalnom saobraćaju, odnosno troše se iz paketa, a nakon iskorišćenog sadržaja iz paketa, tarifiraju se prema važećem cenovniku. U regulisane pozive spadaju svi pozivi upućeni ka pozivnim brojevima +381, +382, +383, +387, +389 i +355.
Odlazni pozivi upućeni ka bilo kojoj trećoj destinaciji van teritorije Zapadnog Balkana tarifiraju se prema važećem roming cenovniku .

Minuti u okviru A1 mreže i minuti ka fiksnim brojevima u Srbiji koje korisnik ima u okviru tarifnog paketa, kao i besplatni pozivi ili pozivi po povlašćenoj ceni koje poslovni korisnici imaju u okviru firme, dostupni su za korišćenje samo u nacionalnom saobraćaju.

 

 

SMS poruke

 

Sve odlazne i dolazne SMS poruke u regionu Zapadnog Balkana spadaju u regulisane SMS poruke i tarifiraju se na isti način kao u nacionalnom saobraćaju, odnosno troše se iz paketa, a nakon iskorišćenog sadržaja iz paketa, tarifiraju se prema važećem cenovniku.

 

Detaljnije Primary
Close
SMS poruke


Sve odlazne i dolazne SMS poruke u regionu Zapadnog Balkana spadaju u regulisane SMS poruke i tarifiraju se na isti način kao u nacionalnom saobraćaju, odnosno troše se iz paketa, a nakon iskorišćenog sadržaja iz paketa, tarifiraju se prema važećem cenovniku. U regulisane SMS poruke spadaju sve poruke upućene ka pozivnim brojevima +381, +382, +383, +387, +389 i +355.

Odlazne SMS poruke upućene ka bilo kojoj trećoj destinaciji van teritorije Zapadnog Balkana ne spadaju u regulisane poruke i tarifiraju se prema važećem roming cenovniku.

 

 

Internet

 

Internet saobraćaj ostvaren u mrežama mobilnih operatora, koji svoje usluge pružaju u regionu Zapadnog Balkana, spada u regulisani internet saobraćaj i tarifira se po cenama koje važe u domaćem saobraćaju, u skladu sa pravilom politike primerenog korišćenja.

 

Detaljnije Primary
Close
Internet


Internet saobraćaj ostvaren u mrežama mobilnih operatora, koji svoje usluge pružaju u regionu Zapadnog Balkana, spada u regulisani internet saobraćaj i tarifira se po cenama koje važe u domaćem saobraćaju, u skladu sa pravilom politike primerenog korišćenja. Količina internet saobraćaja koja može da se iskoristi u regionu Zapadnog Balkana zavisi od tarifnog paketa i definisana je cenovnikom.

Nakon što se potroši sav internet saobraćaj iz tarifnog paketa, korisnici koji imaju zaštitu od prekoračenja potrošnje interneta, moći će da nastave surf uz kupovinu internet roming dodatka. Korisnici koji nemaju zaštitu od prekoračenja potrošnje interneta, moći će da nastave surf u skladu sa važećim cenovnikom.

 

 

Dodaci

 

Tarifni dodaci za minute i SMS poruke dostupni su za korišćenje u regionu Zapadnog Balkana u celosti.

 

Detaljnije Primary
Close
Dodaci


Tarifni dodaci za minute i SMS poruke dostupni su za korišćenje u regionu Zapadnog Balkana u celosti.

Tarifni dodaci za internet dostupni su za korišćenje u regionu Zapadnog Balkana, u količinama koje su definisane u cenovniku.

Poklon dodaci za nacionalni saobraćaj, dodaci za aplikacije i društvene mreže, kao i Omiljeni broj i Moj A1 par, dostupni su za korišćenje samo u nacionalnom saobraćaju.

Postojeći roming dodaci u mreži A1 Srbija nastavljaju da važe u regionu Zapadnog Balkana i nakon 1. jula 2021. po istim uslovima kao i do sada.

 

 

Prepaid

 

Regulisane cene rominga u regionu Zapadnog Balkana primenjuju se na prepaid korisnike prema važećem cenovniku .

 

 

Dodaci

 

Kada ste u regionu Zapadnog Balkana na raspolaganju su Vam roming dodaci i tarifni dodaci za nacionalni saobraćaj kupljeni u nacionalnoj mrezi, ukoliko ste registrovani prepaid korisnik.

 

Detaljnije Primary
Close
Prepaid


Tarifni dodaci za nacionalni saobraćaj kupljeni u okviru nacionalne mreže će ostati da važe prilikom ulaska u region Zapadnog Balkana, do datuma njihovog isteka, samo za registrovane prepaid korisnike. Kupovina/aktivacija dodataka za nacionalni saobraćaj iz rominga nije moguća.

Internet saobraćaj u regionu Zapadnog Balkana je dostupan samo uz aktivaciju internet roming dodataka.

Prepaid korisnici koji koriste Mesečne planove ili personalizovane ponude, saobraćaj iz tih ponuda mogu da koriste samo u nacionalnom saobraćaju.

Tarifni dodaci za nacionalni saobraćaj, kao i usluge Važan broj, Moj A1 par i A1 duet, dostupni su samo u nacionalnom saobraćaju.

 

 

Politika primerenog korišćenja

A1 Srbija d.o.o. Beograd može da primenjuje mere za utvrđivanje rizika od zloupotrebe ili neprimerenog korišćenja usluga rominga za govornu uslugu, SMS i uslugu prenosa podataka, na osnovu pokazatelja boravka i potrošnje kumulativno i tokom perioda od najmanje četiri meseca, u skladu sa odredbama Pravilnika o primeni politike primerenog korišćenja i metodologiji procene održivosti ukidanja maloprodajnih dodatnih naknada za roming i zahtevu koji pružalac usluga rominga podnosi u svrhu te procene (Službeni glasnik Republike Srbije broj 53/2021). Veća potrošnja u domaćem saobraćaju u odnosu na roming ili duži boravak Pretplatnika rominga u Republici Srbiji u odnosu na druge posećene ekonomije Zapadnog Balkana tokom utvrđenog perioda posmatranja smatraju se dokazom da nema zloupotrebe ili neprimerenog korišćenja regulisanih maloprodajnih usluga rominga. Uslovi u vezi sa politikom primerenog korišćenja, uključujući sve kontrolne mehanizme, definisani su odredbama Opštih uslova ugovora o pretplatničkom i korisničkom odnosu mobilne komunikacione mreže A1 Srbija d.o.o. Beograd.

Ukoliko se utvrdi da je SIM kartica tokom prethodnih 120 dana više dana bila prijavljena na mreže operatora koji svoje usluge pružaju u regionu Zapadnog Balkana nego na matičnu mrežu, ili je veći deo saobraćaja ostvaren u mrežama operatora koji svoje usluge pružaju u regionu Zapadnog Balkana nego u matičnoj mreži, A1 Srbija će poslati SMS poruku sa obaveštenjem o tome da su prekršeni uslovi Politike primerenog korišćenja i zatražiti da korisnik u roku od 14 dana prilagodi korišćenje kartice uslovima Politike primerenog korišćenja. Ukoliko je i nakon 14 dana od SMS obaveštenja i dalje ispunjen jedan od dva gorenavedena uslova, A1 Srbija će početi da naplaćuje dodatnu naknadu za taj saobraćaj.

Visina dodatne naknade je:

  • Odlazni pozivi: 4,51 din/min
  • Dolazni pozivi: 2,26 din/min
  • SMS poruke: 1,41 dinara
  • Internet saobraćaj: 1,09 din/MB

Onog trenutka kada se utvrdi da je korisnik prilagodio korišćenje SIM kartice uslovima Politike primerenog korišćenja, A1 Srbija će prestati sa naplatom dodatne naknade, o čemu će korisnik biti obavešten SMS porukom.

Napominjemo da se potrošnja saobraćaja u skladu sa gorenavedenom Politikom primerenog korišćenja prati za svaki tip saobraćaja posebno (odlazni pozivi, dolazni pozivi, SMS poruke i internet saobraćaj) i da se eventualna naplata dodatne naknade vrši samo za onaj tip saobraćaja kod kojeg je ustanovljeno kršenje Politike primerenog korišćenja.

Ako je prekršeno pravilo vezano za broj dana tokom kojih je SIM kartica bila prijavljena na mreže operatora koji svoje usluge pružaju u regionu Zapadnog Balkana, naplata se vrši za sva 4 tipa saobraćaja.

U svrhu primene Politike primerenog korišćenja A1 Srbija može zahtevati od svojih korisnika da pruže dokaz o prebivalištu, odnosno boravištu u Republici Srbiji.

Ukoliko i dalje imaš nedomice u vezi sa korišćenjem rominga i količini interneta u zemljama Zapadnog Balkana, pogledaj ovde.