Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger!

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger
Close
Close modal
Close
SR
EN
Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger

A1 Net Protect Plus politika privatnosti

 1. Predmet ovih Uslova korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi) je uređenje odnosa između A1 Srbija d.o.o. sa sedištem u Beogradu, Milutina Milankovića 1ž, PIB: 104704549 (u daljnjem tekstu: A1 Srbija ili pružatelj usluga) s jedne strane i A1 privatnih pretplatnika tarifa mobilne telefonije i A1 manjih preduzeća korisnika pretplatničkih govornih tarifnih modela (u daljem tekstu: korisnik) sa druge strane, a u vezi sa pružanjem usluge A1 Net protect Plus (u daljem tekstu: usluga).
 2. O politici zaštite ličnih podataka se možete informisati na sledećem linku: Politika zaštite ličnih podataka | A1
 3. Politika zaštite ličnih podataka se odnosi i na aplikaciju A1 Net Protect Plus, gde je možete instalirati za Android putem linka.
 4. A1 Net Protect Plus ne preuzima i ne čuva podatke o lokaciji sa Wi-Fi mreže.
 5. Servis se sastoji od mobilne aplikacije za Android i iOS.
 6. Uređaji na kojima je moguće koristiti uslugu su mobilni uređaji i tableti s Android operativnim sistemom, mobilni uređaji sa iOS operativnim sistemom (iPhone i iPad).
 7. Korisnik je dužan da osigura ispravno funkcionisanje prijemnog uređaja. Za korišćenje usluge potrebno je da prijemnim uređajem bude spojen na Internet i da ima instaliranu A1 Net Protect Plus aplikaciju. Za korišćenje usluge je neophodno instalirati pomenutu aplikaciju ili program, a pri tome je potrebno proveriti stanje (posebno slobodan prostor i opšte funkcionalnosti prijemnog uređaja).
 8. Nakon aktivacije usluge korisnik je dužan da plaća Pretplatu za korišćenje iste, koja je utvrđena važećim cenovnikom.
 9. Aktivacijom usluge korisnik prihvata ove Uslove korišćenja.
 10. Usluga je dostupna za aktivaciju A1 korisnicima navedenim u članu 1. ovih Uslova.
 11. A1 Net Protect Plus dodatak moguće je aktivirati putem Moj A1 aplikacije, A1 Biz portala namenjenog biznis korisnicima, prilikom aktivacije ugovorne obaveze putem webshopa.
 12. Nakon aktivacije usluge mobilni korisnici primaju SMS poruku sa linkom za preuzimanje aplikacije i pristupom za logovanje na portal.
 13. Usluga se naplaćuje od aktivacije usluge. Ukoliko korisnik uslugu aktivira u toku meseca ista će biti naplaćena proporcionalno broju dana.
 14. Deaktivacija usluge nastupa unutar 24 sata od predatog zahteva za otkazivanje usluge.
 15. U slučaju deaktivacije usluge korišćenje iste biće naplaćeno proporcionalno broju dana koliko je usluga bila aktivna u mesecu u kojem je zatražena deaktivacija.
 16. U slučaju prelaska korisnika s postpaid na pripejd tarifni paket koji koristi na svom broju na kome je usluga aktivirana, usluga će se deaktivirati.
 17. Aktivirana usluga se produžava svaki naredni mesec za novi obračunski period.
 18. U slučaju prestanka odgovarajućeg pretplatničkog ugovora usluga će biti deaktivirana.
 19. A1 će deaktivirati uslugu u slučaju da korisnik prenese pretplatnički ugovor na drugu osobu.
 20. Korisnik se neće moći služiti uslugom u slučaju privremenog isključenja.
 21. Internet saobraćaj neophodan za korišćenje usluge nije uključene u mesečnu naknadu za uslugu.
 22. Uslugu je moguće koristiti i u romingu.
 23. Upotreba A1 Net Protect Plus usluge dopuštena je isključivo za lične i privatne potrebe, dok je bilo kakva upotreba u druge svrhe strogo zabranjena.
 24. Na sve odnose između Korisnika i A1 Srbije koji nisu uređeni ovim Uslovima primenjuju se: Opšti uslovi poslovanja A1 Srbija d.o.o. i Uslovi korišćenja terminalne opreme i realizacije veze u mobilnoj mreži.
 25. A1 Srbija zadržava pravo izmene ovih Uslova korišćenja, o čemu će Korisnik biti obavešten putem web stranice www.A1.rs ili na drugi prikladan način.

Uslovi korišćenja primenjuju se od 01.06.2023. godine.