Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger!

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger
Close
Close modal
Close
SR
EN
Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger

Uslovi korišćenja usluge A1 Net Protect Max

 1. Predmet ovih Uslova korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi) je uređenje odnosa između A1 Srbija d.o.o. sa sedištem u Beogradu, Milutina Milankovića 1ž, PIB: 104704549 (u daljem tekstu: A1 Srbija ili pružatelj usluga) s jedne strane i A1 privatnih pretplatnika tarifa mobilne telefonije i A1 manjih preduzeća korisnika pretplatničkih govornih tarifnih modela (u daljem tekstu: korisnik) sa druge strane, a u vezi sa pružanjem usluge A1 Net Protect Max (u daljem tekstu: usluga).
 2. Servis se sastoji od mobilne aplikacije za Android i iOS, kao i web aplikaciju A1 Net Protect Max zaštita za Windows i Mac računare.
 3. Nakon instalacije i prilikom prve prijave korisnik prihvata F-secure uslove korišćenja koji se nalaze na linku: https://download.sp.f-secure.com/eula/latest/eula_srb.html.
 4. Uređaji na kojima je moguće koristiti uslugu su mobilni uređaji i tableti s Android operativnim sistemom, mobilni uređaji sa iOS operativnim sistemom (iPhone i iPad), Windows računari i Mac računari (dalje u tekstu: prijemni uređaji)
 5. Korisnik je dužan da osigura ispravno funkcionisanje prijemnog uređaja. Za korišćenje usluge potrebno je da prijemnim uređajem bude spojen na Internet i da ima instaliranu A1 Net Protect Max aplikaciju. Za korišćenje usluge je neophodno instalirati pomenutu aplikaciju ili program, a pri tome je potrebno proveriti stanje (posebno slobodan prostor i opšte funkcionalnosti prijemnog uređaja).
 6. Korisnicima su za aktivaciju dostupna 4 različita paketa, a paketi se razlikuju samo prema broju licenci dostupnih za korištenje usluge na prijemnom uređaju. Paketi dostupni za aktivaciju su A1 Net Protect 1, A1 Net Protect 3, A1 Net Protect 5 i A1 Net Protect 10.
 7. Nakon aktivacije usluge korisnik je dužan da plaća Pretplatu za korišćenje iste, koja je utvrđena važećim cenovnikom.
 8. Aktivacijom usluge korisnik prihvata ove Uslove korišćenja.
 9. Usluga je dostupna za aktivaciju A1 korisnicima navedenim u članu 1. ovih Uslova.
 10. A1 Net Protect Max dodatak moguće je aktivirati putem Moj A1 aplikacije, A1 Biz portala namenjenog biznis korisnicima, prilikom aktivacije ugovorne obaveze putem webshopa.
 11. Nakon aktivacije usluge mobilni korisnici primaju SMS poruku s korisničkim imenom i lozinkom i link za preuzimanje aplikacije, i/ili primaju e-mail s korisničkim imenom i lozinkom i link za preuzimanje aplikacije.
 12. Detaljna uputstva vezane za proces aktivacije i instalacije usluge dostupne su na https://a1.rs/privatni/dodatne-usluge/a1-net-protect-max.
 13. Korisnik može imati samo jedan paket aktiviran na svom broju, a u slučaju aktivacije novog paketa prethodni paket se deaktivira.
 14. U slučaju promene paketa sa većeg na manji, korisniku će se smanjiti broj licenci te će biti dodat broj licenci u skladu sa novim paketom. U slučaju da je korisnik na većem paketu iskoristio sve licence automatski će biti izbrisane one licence koje su poslednje pridružene nekom uređaju.
 15. Usluga se naplaćuje od aktivacije usluge. Ukoliko korisnik uslugu aktivira u toku meseca ista će biti naplaćena proporcionalno broju dana.
 16. Korisnik može pozivom Službi za korisnike, na prodajnom mestu ili pisanim putem na način i u skladu s Opštim uslovima poslovanja A1 Srbija d.o.o.
 17. Deaktivacija usluge nastupa unutar 24 sata od predatog zahteva za otkazivanje usluge.
 18. U slučaju deaktivacije usluge korišćenje iste biće naplaćeno proporcionalno broju dana koliko je usluga bila aktivna u mesecu u kojem je zatražena deaktivacija.
 19. U slučaju prelaska korisnika s postpaid na pripejd tarifni paket koji koristi na svom broju na kome je usluga aktivirana, usluga će se deaktivirati.
 20. Aktivirana usluga se produžava svaki naredni mesec za novi obračunski period.
 21. U slučaju prestanka odgovarajućeg pretplatničkog ugovora usluga će biti deaktivirana.
 22. A1 će deaktivirati uslugu u slučaju da korisnik prenese pretplatnički ugovor na drugu osobu.
 23. U slučaju promene broja na kojem je usluga aktivna, usluga i dalje ostaje aktivna, ali se korisniku menja korisničko ime te se korisniku šalje SMS s novim korisničkim imenom na novi broj.
 24. Korisnik se neće moći služiti uslugom u slučaju privremenog isključenja.
 25. Internet saobraćaj neophodan za korišćenje usluge nije uključene u mesečnu naknadu za uslugu.
 26. Uslugu je moguće koristiti i u romingu.
 27. U zakonski dopuštenim okvirima usluga A1 Srbija zadržava pravo da redovno i u bilo kojem trenutku, uz obaveštenja ili bez obaveštenja, privremeno ili trajno promeni ili isključi funkcije i svojstva Usluge.
 28. Upotreba A1 Net Protect Max usluge dopuštena je isključivo za lične i privatne potrebe, dok je bilo kakva upotreba u druge svrhe strogo zabranjena.
 29. Na sve odnose između Korisnika i A1 Srbije koji nisu uređeni ovim Uslovima primenjuju se: Opšti uslovi poslovanja A1 Srbija d.o.o. i Uslovi korišćenja terminalne opreme i realizacije veze u mobilnoj mreži.
 30. A1 Srbija zadržava pravo izmene ovih Uslova korišćenja, o čemu će Korisnik biti obavešten putem web stranice www.A1.rs ili na drugi prikladan način.
 31. Detaljna uputstva vezane za proces prikupljanja i korišćenja korisničkih podataka dostupna su na www.f-secure.com/en/legal/privacy/consumer/total.

Uslovi korišćenja primenjuju se od 12.04.2023. godine.