Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger!

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger
Close
Close modal
Close
SR
EN
Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger


Politika privatnosti - Moj A1
Korišćenjem aplikacije Moj A1 (u daljem tekstu Aplikacija) saglasni ste sa Uslovima korišćenja (u daljem tekstu Uslovi) kao i njihovim budućim revizijama i verzijama.
Uslovi će biti povremeno ažurirani ili menjani nakon čega će biti objavljivani na A1 veb-sajtu. Aplikacija je vlasništvo kompanije A1 Srbija d.o.o., Milutina Milankovića 1ž, 11070 Novi Beograd, Srbija (u daljem tekstu A1).
Za sva pitanja i podršku kontaktirajte korisnički servis na 060/1234.1) Opis uslugeAplikacija je namenjena fizičkim i pravnim licima postpejd i pripejd korisnicima (u daljem tekstu Korisnici) usluga kompanije A1. Korisnik Aplikacije je lice koje je dalo odobrenje aplikaciji Moj A1 za korišćenje kredencijala definisanih prilikom preuzimanja Aplikacije sa odgovarajućeg marketa (Android i iOS platforme). Nakon odobravanja korisniku će biti dostupni podaci o korišćenju A1 usluga, imaće uvid u trenunto stanje računa (postpejd korisnici) ili preostalog kredita (pripejd korisnici), ponude aktuelnih A1 proizvoda i usluga, pregleda računa i ostalih opcija vezanih za korisnički račun.
Aplikacija omogućuje svojim korisnicima upotrebu personalizovane aplikacije, koja pruža mogućnost pristupa podacima, dokumentima, informacijama i ponudama usluga kompanije A1, kao i pristup ličnim podacima korisnika. Upotreba je namenjena isključivo za nekomercijalnu, ličnu upotrebu i pristup.
Ukoliko korisnik, koji po svom JMBG-u ima sklopljen ugovor za više postpejd pretplatničkih brojeva i registrovanih pripejd brojeva, želi da vidi informacije za sve svoje brojeve, potrebno je da se prvo obrati A1 korisničkom servisu kako bi mu se omogućila ova opcija. Nakon odobrenja, korisnik će putem Aplikacije imati mogućnost pregleda trenutnog stanja, iznosa kredita (za pripejd brojeve), računa i ostalih usluga kompanije A1 koja su vidljive na Aplikaciji za te brojeve, mogućnost aktivacije i deaktivacije servisa i tarifnih dodataka.
Sama usluga korišćenja Aplikacije se ne naplaćuje, ali može biti naplaćen protok podataka generisan prilikom preuzimanja Aplikacije sa odgovarajućeg marketa shodno važećem cenovniku.
Aplikacija nudi uslugu onlajn plaćanja A1 postpejd računa putem usluge Online Plaćanje, koja je u vlasništvu A1. U svrhe dostavljanja dokaza o uplati A1 će prikupljati od korisnika podatke o email adresi i ID transakcije.
Aplikacija koristi Google Analytics i Facebook Pixel, kako bi se dobila bolja statistička procena ponašanja korisnika servisa. Statistika koju generišu Google Analytics I Facebook Pixel ne sadrži bilo kakve lične podatke. Google Analytics I Facebook Pixel koriste tzv. „kolačiće“ (cookies) koji se koriste na različitim mestima unutar Aplikacije. Cookies predstavljaju male tekstualne fajlove koji prepoznaju korisnika kada ponovo koristi servis. Međutim, ne čuvaju se bilo kakvi lični podaci (npr. ime ili adresa). Ovaj podatak ne može da se iskoristi za vašu identifikaciju. Aplikacija koristi „cookies“ kako bi se analiziralo korišćenje ponuđenih sadržaja u okviru Aplikacije.

Korišćenje Aplikacije

  • Korisnik koristi aplikaciju i internet isključivo na svoj rizik. A1 ne daje nikakve garancije i ne preuzima nikakvu odgovornost za štete koje korisnik pretrpi prilikom korišćenja servisa.
  • Korišćenjem sadržaja ove Aplikacije korisnik prihvata (I) sve rizike koji mogu da nastanu iz njegovog korišćenja, i (II) sadržaj ove Aplikacije koristi isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.
  • Korišćenje Aplikacije uključuje pristup osetljivim podacima vezanim za privatnost korisnika. Korisnik koristi ove podatke na sopstvenu odgovornost.
  • Korišćenjem Aplikacije korisnik se slaže i sa Opštim uslovima pružanja i korišćenja usluga u javnoj mobilnoj telekomunikacionoj mreži A1
  • Obaveza je korisnika da načinom korišćenja Aplikacije štiti sopstvenu privatnost. U tom smislu preporuka A1 jeste da se Aplikacija zaštiti putem korisničkog imena i lozinke, kao i otiskom prsta koji je omogućen u podešavanjima Aplikacije u sekciji Zaštita.
  • Korisnik se obavezuje da će učiniti sve što je u njegovoj moći da niko osim njega ne dođe u posed njegovog telefona, kao i da niko neće neovlašćeno gledati njegov personalizovani nalog na Aplikaciji.
  • A1 neće snositi bilo kakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu neovlašćenim korišćenjem uređaja povezanog s Aplikacijom ili neovlašćenim pristupom personalizovanim podacima korisnika.
  • Korisnik se obavezuje da neće koristiti servise Aplikacije i servere na bilo koji način koji bi mogao da ugrozi njihov normalan rad.
  • Korišćenjem Aplikacije korisnik daje saglasnost da A1 može da pristupi podacima o ostvarenom saobraćaju korisnika radi preciznijeg informisanja samog korisnika, kao i boljeg prilagođavanja usluga tom korisniku.

2) Ograničenje odgovornostiA1 se u potpunosti odriče svake odgovornosti (I) koja na bilo koji način može nastati korišćenjem Aplikacije, ili je na bilo koji način u vezi s korišćenjem ove Aplikacije, (II) za bilo koje radnje korisnika upotrebom ili zloupotrebom sadržaja Aplikacije, te za (III) bilo kakvu štetu koja može biti prouzrokovana korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korišćenja sadržaja Aplikacije.

3) Politika privatnosti podatakaA1 se obavezuje da će poštovati anonimnost i privatnost korisnika Aplikacije. A1 može prikupljati lične podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili imejl adresa, lokacija samo ako ih korisnik dobrovoljno dostavi A1. A1 će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida u pojedinačne potrebe i zahteve korisnika i njihovog razumevanja, kao i kvalitetnijeg pružanja svih usluga A1 na zadovoljstvo korisnika. A1 se obavezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika.
Korisnik ima pravo da zahteva brisanje na ovaj način prikupljenih ličnih podataka u bilo kom momentu dostavljanjem zahteva A1.

4) Autorska pravaDokumenti, podaci i informacije objavljene na Aplikaciji ne smeju se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe (bez izričitog pristanka A1) ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu A1 ili bilo kojoj trećoj strani. Podaci i informacije objavljeni na Aplikaciji mogu da se koriste samo za individualne potrebe korisnika uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava kao i prava trećih osoba.

5) Završne odredbeAžuriranje i modifikacije Aplikacije

A1 zadržava pravo izmene sadržaja Aplikacije bez posebnog obaveštavanja korisnika, tako da neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena.

Sudska nadležnost

Odnosi između korisnika i A1 regulisani su pozitivnim propisima Republike Srbije. Za sve međusobne sporove koje nije moguće rešiti dogovorom nadležan je sud u Beogradu.