Njihovo pravo na igru i siguran prostor

Jedno od osnovnih dečjih prava je igra. Kako da stvorimo sigurno mesto napolju i online i šta igranje znači za decu?

 

Svi smo predodređeni za igru. Od trenutka kada smo rođeni, igra nam donosi radost, gradi odnose i otvara vrata učenju. Fascinantan je podatak da je tokom prvih 1000 dana života, mozak deteta dvostruko aktivniji od mozga odrasle osobe. I sad kad to pogledamo, gledati malo dete kako se igra isto je kao da gledate svetlo koje se uključuje i obasjava planetu.

Igra je jedan od načina na koji učimo kako da razumemo svoj svet i svoj osećaj sebe. Igra gradi osnovne i prenosive životne veštine – fizičke, društvene, kognitivne i emocionalne – u svim uzrastima. Igra u stimulativnom i podržavajućem okruženju pruža mogućnosti da naučite kako da planirate, kreirate strategiju, angažujete i posmatrate kako ljudi reaguju i kako funkcionišu objekti. Takođe stvara osećaj motivacije i blagostanja na osnovu pozitivnih iskustava.

 

Pravo na igru podjednako se primenjuje i u digitalnom okruženju. Tokom izrade Opšteg komentara 25 o digitalnom okruženju, deca su rekla Komitetu Ujedinjenih nacija za prava deteta (2021) „da odrasli možda ne razumeju važnost digitalne igre i kako se ona može podeliti sa prijateljima.“

 

Za analizu implikacija digitalizacije na životnu sredinu dece potrebno je dosledno razumevanje pojmova „dete“ i „digitalni svet“.

 

Prema Konvenciji UN o pravima deteta, dete je svaka osoba mlađa od 18 godina. Termin “digitalno okruženje” podrazumeva mnogo više od interneta. Pojam obuhvata interakciju evoluirajuće ponude povezanih digitalnih usluga (sadržaja, softvera i aplikacija) komercijalnih, javnih i drugih provajdera. A to uključuje sve računarske i digitalno umrežene tehnologije i usluge, između ostalih i Internet, mobilne uređaje i mreže, onlajn, aplikacije, platforme društvenih medija, elektronske baze podataka, medijsko okruženje, onlajn igre i bilo koji razvoj koji rezultira pristupom ili uslugama za digitalno okruženje.

 

Koncept digitalne igre usmeren je na razumevanje načina na koje deca mogu da se igraju, istražuju i da koriste digitalne tehnologije na isti način kao tradicionalne dečje aktivnosti. Koncept se odnosi na sve vrste aktivnosti koje podrazumevaju digitalne uređaje i igračke.

 

Digitalno okruženje pruža jedinstvene mogućnosti deci da ostvare pravo na pristup informacijama i slobodu izražavanja. Digitalno okruženje omogućava klincima da formiraju svoje društvene, verske, kulturne, etničke, seksualne i političke identitete i da učestvuju u udruženim zajednicama i u javnim prostorima radi razmatranja, kulturne razmene, društvene kohezije i raznolikosti.

 

Ostvarivanje tih prava treba da im bude omogućeno i da se obezbedi i poštuje pravo deteta na slobodu misli, savesti i veroispovesti u digitalnom okruženju.

U tom smislu, zaštita privatnosti je od vitalnog značaja za dečje delovanje, dostojanstvo i bezbednost i za ostvarivanje njihovih prava. Lični podaci dece se obrađuju da bi im se pružile obrazovne, zdravstvene i druge beneficije. Stoga se zakonskim, administrativnim i drugim merama mora obezbediti da se privatnost dece poštuje i štiti od svih organizacija i u svim sredinama koje obrađuju njihove podatke.