Close
Close modal
Close
SR
EN
RU

Kako izgleda prenos broja drugog operatora u A1 mrežu i da li mogu da zadržim stari broj?

Prenos broja u A1 mrežu je veoma jednostavan, brz i besplatan.

 

 

Potrebno je da broj bude aktivan, jer ako je broj ugašen, ne postoji mogućnost njegovog prenosa u A1. Dodatno, potrebno je i da si bar tri meseca korisnik trenutnog operatora.

 

 

Prilikom prenosa broja, zadržavate potpuno potpuno isti broj kao i kod prethodnog operatora. Na primer, ako je to bio broj 063/1234567, taj isti broj će ostati i u A1 mreži bez promene pozivnog broja.

 

 

Potrebno je da Vam je ugovorna obaveza regulisana i da su svi računi prema prethodnom operatoru izmireni. Ukoliko ne platite račun prethodnog operatora do poslednjeg roka za plaćanje računa, odlazni saobraćaj na broju će biti suspendovan, bez obzira na prelazak u A1 mrežu. U slučaju da u roku od 30 dana od dana dospeća računa prethodnog operatora ne regulišete obaveze, broj će biti ugašen.

 

 

Šta treba da uradim za prenos broja u A1 mrežu?


Potrebno je da na A1 prodajnom mestu podnesete zahtev za prenos kompletne grupe brojeva. Zahtev za pravno lice može podneti vlasnik firme ili druga osoba na osnovu pisanog ovlašćenj, a potreba je sledeća dokumentacija:


Check mark Izvod iz registra privrednih subjekata Republičke Agencije za privredne registre - prilozi 1, 2 i 3
Check mark Karton deponovanih potpisa
Check mark Pečat ili digitalni sertifikovani potpis bez pečata (elektronski sertifikat) i sa fizičkim potpisom, ako je tako precizirano osnivačkim aktom ili je pravno lice donelo posebnu odluku
Check mark Ovlašćenje za lice koje, u ime predstavnika pravnog lica ovlašćenog za zastupanje, zaključuje ugovor o pretplatničkom odnosu.

Ovo ovlašćenje je potrebno kada potpisnik ugovora o zasnivanju pretplatničkog odnosa nije ovlašćen za zastupanje pravnog lica. Ovlašćenje mora biti overeno pečatom i potpisom odgovornog lica, koje je upisano u prilog 2 izvoda iz Republičke agencije za privredne registre. Ovlašćenje treba da sadrži sve podatke iz lične karte ovlašćenog lica-zastupnika.

Check mark Saglasnost za proveru kreditnog biroa se potpisuje na A1 prodajnom mestu
Check mark Lična karta na uvid

 

 

Nema potrebe samostalno da podnosite zahtev za raskid ugovora kod prethodnog operatora, jer zahtev za prenos broja ujedno predstavlja i zahtev za raskid pretplatničkog ugovora, koji će A1 u Vaše ime poslati vašem trenutnom operatoru.

 

 

Dobićete A1 SIM karticu koju, ukoliko želite, možete da koristite odmah, pre nego što se izvrši prenos vašeg broja. U tom periodu na kartici će biti aktivan privremeni broj na kojem će biti omogućen celokupan saobraćaj tokom trajanja procedure prenosa broja. Za ovaj period biće izdat i račun proporcionalan broju dana korišćenja privremenog broja. Račun će biti obračunat na cenu bez pogodnosti, jer se iste dobijaju tek nakon potpisivanja ugovorne obaveze. Takođe, postoji mogućnost da kartica bude neaktivna do trenutka prenosa broja i u tom slučaju se saobraćaj na privremenom broju neće tarifirati.

 

 

Kada počinje obrada zahteva?


Ako zahtev podneseš na A1 prodajnom mestu:
Check mark do 14 časova, obrada zahteva počinje istog dana,
Check mark posle 14 časova, obrada zahtev će početi sutradan,
Check mark tokom vikenda ili petkom posle 14 časova, obrada zahteva će početi u ponedeljak.

 

 

Koliko traje prenos broja?


Dva radna dana su potrebna za proveru da li su svi uslovi za prenos broja ispunjeni i, ako su svi uslovi ispunjeni, još dva radna dana traje tehnički prenos broja.
Dakle, potrebna su 4 radna dana da se izvrši prenos broja.
Informaciju o tome kada će doći do tehničkog prenosa dobićete SMS od prethodnog operatora, zato je neophodno da kartica na mreži prethodnog operatora bude aktivna i u telefonu. Prenos se vrši u toku noći i o samom prenosu ćete biti obavešteni dan uoči prenosa, ukoliko su sve provere uspešno realizovane.

 

 

Šta radim kada dobijem SMS o tehničkom prenosu?


Kada dobijete SMS o tehničkom prenosu, potrebno je da posetite A1 prodajno mesto zbog potpisivanja ugovorne obaveze. Tada možete izabrati promociju uz odloženo plaćanje na rate, telefon i dodatnu opremu na rate ili druge pogodnosti iz naše ponude.

 

 

Šta znači tehnički prenos?


Tehnički prenos je prestanak funkcionisanja kartice koja se nalazi na mreži prethodnog operatera. Nakon tehničkog prenosa postaje aktivna privremena kartica i vaš broj telefona postaje vezan za taj fizički SIM. Na njoj će biti aktivna tarifa koju ste izabrali prilikom podnošenja zahteva za prenos broja, ali bez dodatnih pogodnosti koje se dobijaju prilikom potpisivanja ugovorne obaveze, kao sto su popusti na mesečnu pretplatu, promocije sa dodatnim sadržajem i slično. Karticu možete prebaciti u telefon i početi sa korišćenjem.