Close
Close modal
Close

Kako da prenesem vlasništvo A1 broja?

A1 je omogućio svojim korisnicima da vrše prenos vlasništva A1 brojeva


Check mark sa fizičkog na pravno lice
Check mark sa pravnog na drugo pravno lice
Check mark sa pravnog na fizičko lice

 

 

Prenos vlasništva sa fizičkog na pravno lice


Check mark Potrebno je da fizičko lice sa koga se prenosi broj i ovlašćeni predstavnik pravnog lica zajedno posete jedno od naših A1 prodajnih mesta ili kontaktiraju dodeljenog predstavnika prodaje A1
Check mark Prilikom posete A1 prodajnom mestu, potrebno da ponesete važeću ličnu kartu na uvid radi identifikacije i pečat firme, ukoliko ga firma koristi.
Check mark Naše kolege će vam pružiti sve potrebne informacije u vezi sa prenosom broja i potpisivanje novog ugovora.

 

 

Prenos vlasništva sa pravnog na drugo pravno lice

 

Ukoliko je firma, na koju želite da prenesete vlasništvo, A1 korisnik, potrebno je da ovlašćeno lice prilikom posete A1 prodajnom mestu ponese:


Check mark važeću ličnu kartu na uvid
Check mark ovlašćenje na memorandumu firme, potpisano i pečatirano - ovaj dokument nije potreban u slučaju da na prodajno mesto dolazi direktora odnosno potpisnika ugovora i
Check mark pečat, ukoliko koristite u poslovanju.

 

Ako firma, na koju se vrši prenos vlasništva, nije A1 korisnik, potrebno je da to pravno lice prvo sklopi ugovor sa A1. Nakon sklapanja ugovora, može se krenuti u proces prenosa vlasništva sa pravnog na drugo pravno lice

 

 

Prenos sa pravnog na fizičko lice


Potrebno je da fizičko lice na koje se prenosi broj i ovlašćeni predstavnik pravnog lica zajedno posete jedno od naših A1 prodajnih mesta ili kontaktiraju dodeljenog predstavnika prodaje A1.

 

Prilikom posete A1 prodajnom mestu, potrebno da ponesete važeću ličnu kartu na uvid

 

Naše kolege će dati sve potrebne informacije u vezi sa prenosom broja i potpisivanjem novog ugovora.

 

Neophodno je da se izmire sve preostale ugovorne obaveze pravnog lica za broj koji se prenosi na fizičko lice kako bi se prenos vlasništva na fizičko lice mogao izvršiti. Tek nakon izmirenja mesečnih pretplata i preostalih rata za telefon, podnosi se zahtev za prenos vlasništva.

 

 

Zahtev za otkup ugovorne obaveza zbog prenosa na fizičko lice na memorandumu sa pečatom firme i potpisom ovlašćenog lica u PDF formatu, možete poslati:

Check mark na e-mail adresu poslovni.korisnici@A1.rs
Check mark dodeljenom predstavniku prodaje A1 ili
Check mark na A1 prodajnom mestu.

 

Nakon obrade zahteva, bićete informisani o daljim koracima.