Close
Close modal
Close

Šta znače stavke na A1 računu?

A1 račun je kreiran tako da obezbedi uvid u sve potrebne informacije u vezi sa potrošnjom na postpaid broju. Možete ga dobiti u elektronskoj ili štampanoj formi. Naša preporuka je da se uvek odlučite za elektronsko slanje računa, koje Vam omogućava uvid u isti odmah nakon kreiranja.

 

 

Broj računa je ujedno i poziv na broj za uplatu računa.
Rok za plaćanje predstavlja datum do kog je potrebno da račun bude plaćen.
Obračunski period je period od prvog do poslednjeg dana u mesecu za koji se izdaje račun.
Pregled računa sadrži meseče pretplate, ukupne popuste i jednokratne naknade, PDV, kao i ukupan iznos za plaćanje.
*Dugovanje iz prethodnog perioda je vidljivo samo korisnicima koji na dan preseka trenutnog obračunskog perioda nisu izmirili svoja dugovanja iz prethodnih obračunskih perioda.

 

 

Pregled računa

Mesečne pretplate sadrže iznos mesečne pretplate u izabranoj tarifi za obračunski period za koji je račun izdat. Na prvom računu će biti prikazana pretplata za period od datuma aktivacije do kraja prvog obračunskog perioda.
Ukoliko imate dva ili više brojeva na istom ugovoru dobićete zbirni račun. Na prvoj stranici računa ćete imati ukupnu mesečnu pretplatu za sve brojeve na ugovoru bez PDV-a, u skladu sa izabranim tarifama.

 

Odobrenja i popusti je detaljan prikaz popusta i promotivnih bonusa.

 

Ostvareni saobraćaj je naplata saobraćaja nakon iskorišćenog paketa, međunarodne poruke i pozivi, roaming, pozivanje brojeva važnih službi i VAS usluge za poruke koje se tarifiraju kao odlazne, odnosno, poruke koje korisnik šalje na kratki kod. Ostvareni saobraćaj se na prvoj stranici računa prikazuje bez PDV-a.

 

Međunarodni saobraćaj predstavlja pozive i poslate poruke upućene ka brojevima u inostranstvu.

 

Saobraćaj u romingu je naplata saobraćaja koji ste koristili tokom boravka u inostranstvu, odnosno sve poruke, pozivi i internet koji ste iskoristili u romingu.

 

Jednokratne naknade su sve naknade koje se jednokratno naplaćuju, kao što su promena pretplatničkog broja, naknada štete zbog neizvršenja ugovorne obaveze, zamenski aparat, reaktivacija nakon suspenzije ili reaktivacija ugovora, razlika do minimalne potrošnje, promena tarife, m-Parking, aktivacija tarifnih dodataka i slično.

 

Mobilni portal i VAS je VAS SMS koji se tarifira kao dolazni. To je povratna odnosno potvrdna poruka koju VAS servis šalje korisniku prilikom korišćenja usluga kao što su SMS glasanje, doniranje novca, učestvovanje u nagradnim igrama, preuzimanje multimedijalnog sadržaja i slično. A1 Srbija je, u ovom slučaju, posrednik u pružanju usluge za VAS provajdera, dok cenu i kvalitet usluge određuje isključivo provajder.
Iznos za plaćanje je iznos koji je potrebno da platite, prikazan je sa PDV-om i nalazi se na prvoj strani računa.
U slučaju avansne uplate veće od ukupnog iznosa računa, iznos za plaćanje je jednak nuli, a preostali avans je takođe iskazan na računu. Sledeći račun će biti umanjen za taj iznos preostalog avansa i biće prikazan pod stavkom Avansne uplate.

 

 

Šta je avansni račun?

Avansni račun predstavlja pretplatu vaše firme na kraju obračunskog perioda i izdaje se poslednjeg dana tog obračunskog perioda. Navedeni račun se ne uplaćuje, već je naredni račun umanjen za iznos iskazan na avansnom računu.
Obavezni elementi avansnog računa propisani su Zakonom o PDV-u. Kompanija A1 Srbija d.o.o. kao obveznik PDV-a, dužna je da izda avansni račun svakom korisniku od koga je primila avansnu uplatu, a do kraja obračunskog perioda nije isporučila avansno plaćena dobra i usluge.

 

 

Specifikacija usluga

Na drugom delu računa nalazi se specifikacija usluga koja sadrži detaljnije objašnjenje stavki sa računa i dostavlja se uz elekstronski račun. Papirni račun inicijalno ne sadrži specifikaciju usluga. Detalji potrošnje su prikazani bez PDV-a. U slučaju da koristite uslugu rominga na specifikaciji računa će se pojaviti za svaku od mreža posebno naziv roming partnera, sa datumima kada je usluga korišćena, i to podeljeno po određenim zonama koje su pozivane i iznosom kojim je usluga tarifirana.