Close
Close modal
Close

Politika zaštite ličnih podataka

1) O Politici zaštite ličnih podataka

Svrha Politike zaštite ličnih podataka (u daljem tekstu: Politika) je upoznavanje pojedinaca, korisnika i drugih lica (u daljem tekstu: Lica) sa svrhom i osnovom obrade ličnih podataka od strane „A1 Srbija“ d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 1ž, 11070 Beograd (u daljem tekstu: A1 Srbija), kao i sa pravima Lica u ovoj oblasti.
Istovremeno ova Politika dodatno pojašnjava pristanak za obradu podataka i dopunjuje Opšte uslove ugovora o pretplatničkom i korisničkom odnosu elektronske komunikacione mreže A1 Srbija (u daljem tekstu: Opšti uslovi) u pogledu zaštite podataka o ličnosti. Ova Politika će imati prednost u odnosu na druge odredbe Opštih uslova u slučaju neslaganja, dok za usluge A1 Srbija za koje se primenjuju posebna pravila privatnosti definisana u sklopu same usluge ova Politika neće važiti. Za pojmove napisane velikim slovom primenjuju se značenja navedena u Opštim uslovima, ukoliko u Politici nije drugačije određeno.
U Politici su, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. o zaštiti Lica pri obradi ličnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka, kao i ukidanjem Direktive 95/46/ES (u daljem tekstu: Opšta uredba o zaštiti podataka ili GDPR), sadržane sledeće informacije:

 • kontaktne informacije A1 Srbija i kontakt ovlašćene osobe za zaštitu podataka,
 • svrhe, osnove i vrste obrade različitih vrsta ličnih podataka Lica, uključujući i profilisanje ličnih podataka Lica,
 • prenos podataka trećim licima i u treće zemlje,
 • vreme čuvanja pojedinih vrsta ličnih podataka,
 • prava Lica u vezi sa obradom ličnih podataka,
 • prava na podnošenje žalbe u vezi sa obradom ličnih podataka.

Tamo gde je to prikladno, odredbe koje se odnose na Lica se odnose i na pitanja tajnosti i poverljivosti komunikacije sa korisnicima koji su pravna lica.

2) Rukovalac i ovlašćena osoba za zaštitu podataka

Rukovalac ličnih podataka Lica koji se obrađuju u skladu sa Politikom zaštite ličnih podataka je A1 Srbija.
U okviru A1 Srbija je imenovana ovlašćena osoba za zaštitu podataka, lice za zaštitu podataka o ličnosti, koja je dostupna na elektronskoj pošti: dpo@a1.rs ili privatnost@a1.rs.

3) Svrhe obrade i pravne osnove za obradu podataka

Obrada na osnovu ugovora:

A1 Srbija obrađuje lične podatke Lica radi ispunjavanja svojih ugovornih obaveza za pružanje elektronskih komunikacionih usluga i drugih usluga koje pruža A1 Srbija, uključujući i usluge s dodatnom vrednošću, odnosno prodajom robe (u daljem tekstu: Usluge).
U kontekstu ostvarivanja prava i ispunjenja ugovornih obaveza, A1 Srbija obrađuje lične podatke Lica u sledeće svrhe: identifikacija Lica, priprema ponude, sklapanje ugovora, pružanje usluga ili nabavljanje opreme, isporuka opreme i/ili dokumentacije na kućnu adresu, informisanje o promeni zakonadavstva u određenoj oblasti ili promeni uslova prodaje, izvršavanje promena u pretplatničkim i drugim ugovornim odnosima, izdavanje računa, rešavanje mogućih tehničkih problema, prigovora ili žalbe Lica, slanje obaveštenja Licima u vezi sa sprovođenjem pretplatničkog ili drugog ugovornog odnosa, sprovođenje mogućih postupaka prinudne naplate i prodaje potraživanja, kao i za druge namene potrebne za sprovođenje ili zaključivanje ugovornog odnosa između A1 Srbija i Lica. U meri u kojoj je to neophodno za proveru autentičnosti i identifikaciju transakcija, A1 Srbija obrađuje i podatke za potrebe obračuna naknada za zaposlene i poslovne partnere koji prodaju usluge Licima, kao i definisanje njihove efikasnosti i pripremu izveštaja i planiranje daljih prodajnih aktivnosti.
Za potrebe realizacije Usluga i usluga koje su u vezi sa njima, a koje je naručilo Lice, A1 Srbija, dok je to neophodno za sprovođenje pomenutih Usluga, obrađuje sve podatke koji su potrebni za tu svrhu. To naročito obuhvata informacije o primljenim pozivima i biranim brojevima, prijavu Lica na baznu stanicu i prenos podataka, uključujući i komunikaciju putem SMS-a / MMS-a, interneta i internet aplikacija, kao i informacije i obaveštenja, posebno putem SMS-a ili, gde je to moguće, glasovnog upozorenja o uspostavljanju veze: u vezi sa aktivacijom ili istekom računa, o tome koje su opcije dostupne; o uključivanju ili promeni opcija ili tarifa, o tome da je istekla sesija ili da je postignut određeni procenat potrošene količine, o (predviđenom roku) isključenju broja iz mreže, o stanju na računu ili, u skladu sa opštim uslovima, povezanom računu. A1 Srbija za potrebe praćenja i kontrole kvaliteta usluga i ukidanja mogućih tehničkih grešaka obezbeđuje snimanje tehničkih parametara, koji mogu biti povezani sa Licem.
Obrada ličnih podataka Lica može takođe biti deo dodatnih usluga za koje se je prijavilo Lice, a koje nisu deo pretplatničkog paketa za pružanje Usluga. Ugovor za takve usluge može se zaključiti i odgovarajućim izborom na Internet stranici ili mobilnoj aplikaciji A1 Srbija.
Lice je upoznato sa mogućnošću da se prilikom registracije za određene usluge ili u vezi sa sprovođenjem pojedinačnih ugovornih prava i obaveza identitet Lica može proveriti putem SMS poruka, pozivanjem ili drugačije, a ono preuzima odgovornost za odgovarajuću zaštitu terminalne opreme. A1 Srbija nije odgovoran za moguće otkrivanje ličnih podataka ili zloupotrebu identiteta Lica koji su nastali zbog neadekvatne zaštite terminalne opreme od strane Lica.

Obrada na osnovu zakona:

A1 Srbija obrađuje lične podatke Lica u cilju zaključivanja, implementacije, praćenja i raskidanja ugovora o pretplati, naplaćivanja usluga i pripreme i izdavanja imenika u skladu sa zakonom kojim se uređuju Usluge.
Podaci o saobraćaju podrazumevaju sve podatke koji se obrađuju u svrhu prenosa komunikacija preko mreže elektronskih komunikacija ili u svrhu njihovog naplaćivanja. Ovo uključuje, na primer, primljene pozive i pozivane brojeve, IP adresu računara ili telefona, vreme uspostavljanja, trajanje i prestanak poziva. A1 Srbija može čuvati i obrađivati podatke o saobraćaju i njima srodne podatke o Licima, ako je to potrebno za obračun i plaćanja koje se odnose na povezivanje, u cilju praćenja i kontrole potrošnje podataka, hitnih poziva, zbog internih procedura odgovora na zahtev nadležnih organa da pristupaju ličnim podacima korisnika na osnovu sektorskih zakona, zbog osiguranja i stalne registracije prenosa podataka o saobraćaju i podataka o lokaciji u slučajevima zaštite ljudskog života i tela, za praćenje zlonamernih ili uznemiravajućih poziva, kao i za zakonito presretanje komunikacija. Nakon isteka perioda čuvanja podataka o saobraćaju navedenog u ovoj Politici, A1 Srbija može da izvrši anonimizaciju ili brisanje podataka. Anonimni podaci o saobraćaju više nisu lični podaci. Takođe, A1 Srbija može obrađivati u anonimizovanom obliku lokacijske podatke o Licima, koji nisu istovremeno i podaci o saobraćaju.
A1 Srbija, radi obračuna Elektronskih komunikacijskih usluga i plaćanja koja se odnose na proces mrežnog povezivanja, obrađuje sledeće podatke o saobraćaju (u daljem tekstu: podaci za obračun): izvor (npr: primljeni poziv ili korisničko ime, ..), put komunikacije (npr: pozvani broj, ...), smer komunikacije (npr: odlazni i dolazni pozivi, ...), vreme i trajanje komunikacije, vrste komunikacije i usluga koje se koriste (npr: poziv, SMS, MMS, internet, kupovina, ...), podaci o preusmeravanju, količina i brzina prenesenih podataka i pristupna tačka internetu (u slučaju prenosa podataka), broj potrošenih besplatnih jedinica (npr: broj besplatnih minuta,...), lokacija komunikacije, IMSI broj, identitet opreme (npr. IMEI broj, MAC adresa,...), izvorna i završna mreža, oblast (npr. kod kuće, u inostranstvu,...), pozivni broj izvorne države, pozivni broj pozvane države, korišćena tarifa ili cena, obračunata vrednost i priznati popusti, porez.
Iz važećeg zakonodavstva mogu nastati i druge svrhe obrade podataka, kao što su obaveštenja o graničnim prelazima u skladu sa pravilima koja regulišu nacionalni roming

Obrada zasnovana na legitimnom interesu A1 Srbija::

A1 Srbija može takođe obrađivati podatke na osnovu legitimnog interesa A1 Srbija ili trećeg lica, osim u slučajevima kada takvi interesi prevazilaze interese ili osnovna prava i slobode Lica na koje se odnose lični podaci, i koji zahtevaju zaštitu ličnih podataka, posebno kada se ti podaci odnose na dete. U slučaju dalje upotrebe podataka prikupljenih o Licu, A1 Srbija vrši procenu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Opštom uredbom o zaštiti podataka. Takva dalja upotreba podataka, na primer u pseudonimizovanom ili zbirnom obliku, predstavlja zakonitu upotrebu podataka za marketing i druge poslovne ili tehničke analize A1 Srbija-a. Brisanje određenih podataka može se takođe koristiti kao dodatna mera u nekim oblicima dalje upotrebe podataka o saobraćaju.
Na osnovu legitimnog interesa, A1 Srbija može kontaktirati Lica sa ciljem poboljšanja usluga radi utvrđivanja njihovog zadovoljstva uslugama ili korisničkim iskustvom, čak i u slučajevima kada to nije strogo potrebno za izvršenje ugovora. A1 Srbija, radi balansiranja ovog interesa sa interesima Lica, ne stupa u kontakt sa onima koji su se na to žalili i ne žele da budu kontaktirani.
U skladu sa legitimnim interesima A1 Srbija može obraditi lične podatke u strogo neophodnom i srazmernom obimu, kako bi se osigurali kontinuiran rad, bezbednost mreža i podataka, tj. sposobnost mreže ili informacionog sistema da u skladu sa određenim nivoom poverenja spreči slučajna događanja ili nezakonite ili zlonamerne radnje koje ugrožavaju dostupnost, autentičnost, integritet i poverljivost čuvanih ili prenesenih ličnih podataka i sigurnost u vezi sa uslugama koje nudi ili koje su dostupne preko mreža i sistema. Na primer, ovo uključuje sprečavanje neovlašćenog pristupa elektronskim komunikacijskim mrežama, i širenja virusa, napada koji uzrokuju nemogućnost pružanja usluge i oštećenje računara i Elektronskih komunikacijskih sistema. Ovo može uključivati obradu dijagnostičkih podataka mreže (tehničkih podataka, odnosno očitavanja iz opreme) i informacije o istoriji dijagnostičkih alata, koje mogu omogućiti ponovnu identifikaciju Lica.
A1 Srbija ima legitiman interes da anonimizuje ili agregira podatke do isteka perioda legalnog zadržavanja i nastavi da ih koristi za analizu i istraživanje marketinga, planiranja mreže i slično.
Drugi legitimni interesi mogu uključiti sprečavanje zloupotreba, izvršenje zahteva ili odbranu pred zahtevima u upravnom i sudskom postupku. Legitimni interes uključuje i zakonsku proveru solventnosti Lica.
A1 Srbija, u slučaju sumnje na zloupotrebu, u odgovarajućem i srazmernom obimu može da obrađuje podatke o Licima u svrhu identifikacije i sprečavanja mogućih prevara ili zloupotreba, a može, ako je potrebno, te podatke proslediti i drugim rukovaocima, poslovnim partnerima, policiji, državnom tužiocu ili drugom nadležnom organu. U svrhu sprečavanja buduće zloupotrebe ili prevare, podaci o istoriji otkrivenih zloupotreba ili prevara u vezi s Licem, uključujući pretplatničke podatke i, na primer, IP adresu, mogu se čuvati još deset godina nakon prestanka poslovnog odnosa.
A1 Srbija zadržava pravo da obrađuje podatke o ispunjavanju ugovornih obaveza Lica (podaci o plaćanju računa), kako bi osigurali viši kvalitet svojih usluga i obezbedili kasniji prekid usluga za Lica koja svoje ugovorne obaveze plaćaju blagovremeno.

Obrada na osnovu pristanka/saglasnosti za obradu ličnih podataka:

Obrada podataka može se zasnivati na pristanku koji Lice da A1 Srbija-u. Pristanak se, na primer, odnosi na pružanje informacija o ponudi i uslugama, pripremu ponude prilagođene korisničkim navikama Lica ili pružanju usluga sa dodatom vrednošću. Lice na koje se odnose lični podaci može u bilo koje doba povući svoj pristanak ili promeniti pristanak na isti način kao kada je pristanak i dalo, ili na drugi način određen od strane A1 Srbija, pri čemu A1 Srbija zadržava pravo da identifikuje korisnika koji povlači pristanak. Promena pristanka može se regulisati, između ostalog, putem self-care portala (mobilne i veb aplikacije) ili na prodajnom mestu A1 Srbija. Povlačenje ili promena pristanka odnosi se samo na podatke koji se obrađuju na osnovu pristanka.
Poslednji pristanak Lica koju primi A1 Srbija je validan. Mogućnost povlačenja pristanka ne predstavlja prekid pružanja usluge i poslovnog odnosa između Lica i A1 Srbija-a.
Pristanak može dati jedan od roditelja, hranitelj ili staratelj maloletnog deteta koje, u skladu sa važećim zakonskim propisima ne može samo dati pristanak. Ovakav pristanak važi sve dok je jedan od roditelja, hranitelja ili staratelja, ili samog deteta, kada on ili ona, u skladu sa važećim zakonom, stekne to pravo, ne poništi ili promeni.
Tamo gde pristanak uključuje direktni marketing na osnovu individualnog profila, A1 Srbija može da obavlja profilisanje Lica na osnovu pretplaćene i stvarne upotrebe podataka, govornih usluga i podataka o lokaciji, što omogućava automatsku ponudu usluga i paketa prilagođenih navedenom profilu, uzimajući u obzir okolnosti kao što su na primer, potrošnja minuta, SMS / MMS i podataka, vreme te upotrebe, specifični pozivani brojevi i brojevi članova porodice, uključujući i njihove profile upotrebe, ako su i oni dali svoj pristanak za to. Takvo profilisanje može da obuhvati nekoliko ili sve članove datog domaćinstva, ako su članovi domaćinstva pojedinačno dali pristanak na takvo profilisanje. Profilisanje može dovesti do ponude ili informacije o ponudi A1 Srbijaa, ali za Lica u svakom slučaju ne stvara zakonske obaveze. Profilisanje za potrebe direktnog marketinga može uključiti i korišćenje informacije o rođendanu.
Podaci za koje je dat pristanak se, u odsustvu povlačenja takvog pristanka, mogu obrađivati i nakon prestanka korisničkog odnosa sa A1 Srbija i bez postojanja korisničkog odnosa sa A1 Srbija.

4) Prenos podataka trećim licima i prenos podataka u treće države (države koje nisu članice Evropske unije ili evropske privredne teritorije)

A1 Srbija može, ako je to u skladu sa svrhom prema kojoj se lični podaci obrađuju prema pravu EU i srpskim propisima, da prosleđuje lične podatke o Licima:

 1. licima koja za potrebe A1 Srbija izvode pojedinačne zadatke obrade, kao što su na primer priprema i slanje računa ili analiza podataka, održavanje i razvoj mreža i usluga, uključujući i programsku opremu, kada ti zadaci u potrebnom obimu uključuju i obradu ličnih podataka;
 2. drugim operatorima Elektronskih komunikacijskih usluga i mreža u obimu koji je potreban da se te usluge obavljaju i obračunavaju, uključujući i obračun interkonekcije, nacionalne i međunarodne i sl;
 3. licima, koja obavljaju usluge u vezi sa Elektronskim komunikacijskim uslugama, na primer usluge plaćanja u komunikacijskim mrežama i druge usluge sa dodatom vrednošću, odnosno ustupanjem opreme, koja je u vezi sa pružanjem Elektronskih komunikacijskih usluga, kada je to u skladu sa ugovorom o pružanju usluga ili ustupanju opreme, odnosno saglasnošću datom A1 Srbija ili drugom rukovaocu;
 4. licima koje za potrebe A1 Srbija pružaju usluge prodaje i marketinga, uključujući i prodaju i marketing na terenu, ličnim nuđenjem, ili sarađuju sa A1 Srbija na području marketinga i prodaje sopstvenih usluga ili usluga trećih lica, u obimu koji je potreban za tu vrstu zadataka u sklopu svrha i osnova koje su navedene u ovoj Politici;
 5. RATEL-u, izvršiocu vansudskog rešavanja sporova u skladu sa zakonom kojim se uređuje vansudsko rešavanje potrošačkih sporova ili nadležnom sudu za postupke za rešavanje sporova, posebno u pogledu nabavke i naplate usluga.

Podaci o saobraćaju mogu se obrađivati unutar A1 Srbija samo od strane ovlašćenih lica koja su, pod nadzorom A1 Srbija, odgovorna za naplatu ili upravljanje saobraćajem, odgovaraju na pitanja Lica, identifikuju prevare, rade marketing za Elektronske komunikacijske usluge, pružaju usluge sa dodatom vrednošću ili vrše druge zadatke za koje je obrada ličnih podataka neophodna, i ova obrada mora biti ograničena na obim koji je neophodan u svrhu takvih aktivnosti.
A1 Srbija je članica A1 Telekom Austria Grupe i može, ako je to u skladu sa svrhom za obradu ličnih podataka u skladu s propisima EU i srpskim propisima, preneti informacije o Licima u određene treće zemlje. Prenošenje podataka trećim zemljama obezbeđeno je u skladu sa zakonskim osnovama za prenos podataka u treće zemlje propisanim zakonima EU i važećim srpskim propisima. Moguće osnove uključuju:

 • akt o implementaciji Evropske komisije o adekvatnosti zaštite u trećoj državi;
 • obavezujuća poslovna pravila (Kodeks), u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Opštom uredbom o zaštiti podataka;
 • standardne klauzule o zaštiti podataka;
 • drugi mehanizam koji dozvoljava Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i Opšta uredba o zaštiti podataka.

5) Rok čuvanja ličnih podataka

Obračunski podaci i srodne kontakt informacije o Licima mogu se, u svrhu ispunjavanja ugovornih obaveza, zadržati do potpunog plaćanja usluge ili najkasnije do isteka perioda zastarenja u vezi sa pojedinačnim slučajem, koji može biti zakonski od jedne do deset godina. Ugovori i računi se čuvaju 10 godina nakon isteka godine na koju se račun odnosi odnosno deset godina po prestanku važenja ugovora, u skladu sa opštim rokom zastarelosti Zakona o obligacionim odnosima i zakona kojim se uređuje porez.
Obračunski podaci, koji se mogu koristiti za obračun usluga i za plaćanja u vezi sa povezivanjem na mrežu, mogu se čuvati i obrađivati do potpunog plaćanja usluge, ali ne duže od isteka perioda zastarelosti za relevantne obaveze.
Ako se podaci o saobraćaju obrađuju na osnovu pristanka pojedinca za marketinške potrebe Elektronskih komunikacijskih usluga, prodaje robe ili pružanja usluga sa dodatom vrednošću, ove informacije mogu se obrađivati u meri u kojoj je to potrebno, onoliko vremena koliko je to potrebno za takav marketing ili usluge.
Zakonom se može predvideti duži rok čuvanja radi praćenja i kontrole potrošnje usluga prenosa podataka, hitnih poziva, obaveštenja i upozorenja u slučaju prirodnih i drugih nesreća, u vezi sa internim postupcima za odgovor na zahteve nadležnih organa za pristup ličnim podacima korisnika, radi osiguranja i neizbrisive registracije podataka o saobraćaju i lokaciji u slučajevima čuvanja života i tela, praćenja zlonamernih ili uznemiravajućih poziva i zakonitog presretanja komunikacija.

6) Prava Lica u vezi sa obradom ličnih podataka

A1 Srbija će odgovarati na zahteve Lica u vezi sa ostvarivanjem prava u vezi sa podacima o ličnosti u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahteva koji podrazumeva izvršenu odgovarajuću idenitifikaciju podnosioca zahteva.
U skladu sa Zakonom, navedeni rok od 30 dana može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva.. Lica se mogu obratiti A1 Srbija za dobijanje informacija u vezi sa ostvarivanjem svojih prava i informacije u vezi sa obradom podataka o ličnosti koja ne zahteva prethodnu identifikaciju Lica putem elektronske pošte dpo@a1.rs ili privatnost@a1.rs ili putem pošte na adresu A1 Srbija doo Beograd, Milutina Milankovića 1ž, 11040 Beograd. Lice može predati zahtev na prodajnom mestu A1 Srbija uz prethodno izvršenu identifikaciju podnosioca zahteva, ili elektronskim putem uz obezbeđivanje dovoljnog stepena pouzdanosti o identitetu podnisioca zahteva, u skladu sa važećim propisima.
Kada Lice na koje se odnose lični podaci uputi zahtev elektronskim putem, informacije će se, ako je moguće, obezbediti elektronski, osim ako Lice na koje se odnose lični podaci ne zahteva drugačije.
Ako postoji osnovana sumnja u identitet Lica koje podnosi zahtev koji se odnosi na jedno od njegovih prava, A1 Srbija može tražiti dodatne informacije potrebne za potvrđivanje identiteta Lica na koje se odnose lični podaci.
Ukoliko su zahtevi Lica na koje se odnose lični podaci očigledno neutemeljeni ili preterani, a posebno ako se ponavljaju, A1 Srbija može:

 • da naplati razumnu naknadu, pri čemu se uzimaju u obzir administrativni troškovi prosleđivanja informacija ili poruke ili spovođenje tražene radnje, ili
 • da odbije postupanje u vezi sa zahtevom.

A1 Srbija omogućava Licima sledeća prava u vezi sa obradom ličnih podataka:

 1. pravo pristupa podacima,
 2. pravo ispravke,
 3. pravo na brisanje podataka (pravo na zaborav),
 4. pravo na ograničenu obradu,
 5. pravo na prenosivost podataka,
 6. pravo prigovora.
1. pravo pristupa podacima,

Lice na koga se odnose lični podaci ima pravo da dobije potvrdu od A1 Srbija da li se lični podaci u vezi sa njim obrađuju i ako je to slučaj, ima pravo pristupa ličnim podacima i dodatnim informacijama u vezi sa obradom ličnih podataka, gde pripadaju:

 • svrhe obrade;
 • vrsta ličnih podataka;
 • korisnici, ili kategorije korisnika kojima su, ili kojima će biti otkriveni lični podaci, a naročito korisnici u trećim državama ili međunarodnim organizacijama;
 • kada je to moguće, predviđen period čuvanja ličnih podataka ili, ako to nije moguće, standardi koji se koriste za određivanje tog perioda;
 • pravo da se od rukovaoca zahteva ispravka ili brisanje ličnih podataka ili ograničenje obrade ličnih podataka u vezi sa Licem na koje se odnose lični podaci, ili pravo na prigovor na takvu obradu;
 • pravo na ulaganje pritužbe nadzornom organu;
 •  kada lični podaci nisu dati od strane Lica, pravo da dobije sve raspoložive informacije o njihovom izvoru;
 • automatsko odlučivanje, uključujući oblikovanje profila i značajne informacije o razlozima za to, kao i značaj i predviđene posledice takve obrade za Lice.

Na osnovu zahteva pojedinca, A1 Srbija obezbeđuje kopiju njegovih ličnih podataka koji se obrađuju. Za dodatne kopije podataka koje zahteva Lice na koje se odnose lični podaci, A1 Srbija može naplatiti razumnu naknadu, uzimajući u obzir administrativne troškove.

2. pravo na ispravku

Lice na koje se odnose lični podaci ima pravo da zahteva da A1 Srbija bez nepotrebnog odgađanja ispravi netačne lične podatke koji se odnose na njega. Lice na koje se odnose podaci ima pravo da dopuni nepotpune lične podatke, uključujući i podnošenje izjave o dopunjavanju podataka, imajući u vidu svrhu obrade.

3. pravo na brisanje podataka („pravo na zaborav“)

Lice na koje se odnose lični podaci ima pravo da zahteva da A1 Srbija bez nepotrebnog odlaganja izbriše lične podatke u vezi sa njim, dok A1 Srbija ima obavezu da lične podatke izbriše bez nepotrebnog odlaganja:

 • kada lični podaci nisu više potrebni za svrhe za koje su bili prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • kada Lice ukine saglasnost koja je osnov za obradu podataka, pa za obradu ne postoji nijedan drugi pravni osnov;
 • kada Lice prigovara obradi na osnovu legitimnog interesa A1 Srbija, pa za obradu ne postoji nijedan dominantan legitiman razlog;
 • kada Lice prigovara obradi za potrebe direktnog marketinga;
 • kada lične podatke treba izbrisati radi ispunjavanja pravne obaveze v skladu sa zakonima EU ili slovenačkim propisima; kada je reč o podacima u vezi sa pružanjem usluga informacijskog društva, koji su nepravilno prikupljeni od deteta, koje u skladu sa važećim propisima ne može da daje takve podatke.

U slučaju objavljivanja imenika ili podataka objavljenih na drugi način, A1 Srbija će preduzeti razumne mere, uključujući tehničke, da obavesti rukovaoce koji rukuju ličnim podacima da Lice na koje se odnose lični podaci od njih zahteva da obrišu sve moguće veze sa ovim ličnim podacima ili njihove kopije.

4. Pravo na ograničenu obradu

Lice na koje se odnose podaci ima pravo da zahteva da A1 Srbija ograniči obradu, ukoliko:

 • Lice osporava tačnost podataka, i to za period koji omogućava rukovaocu da proveri tačnost ličnih podataka;
 • je obrada nezakonita i Lice se protivi brisanju ličnih podataka i umesto toga zahteva ograničenje njihove upotrebe;
 • A1 Srbija više nema potrebe za obradom ličnih podataka, nego su potrebni Licu na koje se odnose lični podaci za ostvarivanje, sprovođenje ili odbranu pravnih zahteva;
 • je Lice podnelo prigovor u vezi sa obradom, i to dok se ne proveri da li legitimni razlozi rukovaoca prevazilaze razloge Lica na koje se odnose lični podaci.
5. Pravo na prenosivost podataka

Lice na koje se odnose lični podaci ima pravo da dobije lične podatke koji se odnose na njega, a koji su bili u vlasništvu A1 Srbija, u strukturiranom, široko upotrebljivom i čitljivom obliku, kao i pravo prenosa tih podataka drugom rukovaocu, a da ga A1 Srbija, kojoj su lični podaci bili obezbeđeni, pri tome ne sprečava, ako:

 • se obrada zasniva na saglasnosti Lica ili ugovora i
 • se obrada vrši automatskim sredstvima.
6. Pravo na prigovor

Lice na koje se odnose lični podaci, po osnovima koji se odnose na njegov poseban položaj, ima pravo na prigovor na obradu ličnih podataka u bilo kom trenutku, ako se takva obrada zasniva na legitimnim interesima A1 Srbija ili trećeg lica. A1 Srbija je dužna da prestane da obrađuje lične podatke osim ako ne dokaže neophodne razloge za takvu obradu koji prevladavaju nad interesima, pravima i slobodama Lica na koje se lični podaci odnose, ili za ostvarivanje, izvršenje ili odbranu zakonskih zahteva. Kada se lični podaci obrađuju u svrhu direktnog marketinga, Lice ima pravo u bilo koje vreme da uloži prigovor na obradu ličnih podataka koji se odnose na njega u svrhu takvog marketinga, uključujući i profilisanje, u onoj meri u kojoj se ta obrada odnosi na takav direktni marketing. Ukoliko se direktni marketing zasniva na saglasnosti, pravo na prigovor može se izvršiti ukidanjem date lične saglasnosti.

7. Pravo na ulaganje žalbe u vezi sa obradom ličnih podataka

Lice može poslati žalbu u vezi sa obradom ličnih podataka putem elektronske pošte na dpo@a1.rs ili poštom na A1 Srbija doo Beograd, Milutina Milankovića 1ž, 11040 Beograd. Lice može podneti žalbu i na prodajnom mestu A1 Srbija.
Slično tome, svako Lice na koje se odnose lični podaci ima pravo da podnese žalbu direktno Povereniku za informacije, ako smatra da obrada ličnih podataka u vezi sa njim krši srpske ili EU propise iz oblasti zaštite podataka o ličnosti.
Ako je Lice podnelo uredan zahtev A1 Srbija za ostvarivanje prava uz prethodno izvršenu pouzdanu identifikaciju podnosioca zahteva i nakon prijema odgovora A1 Srbija na osnovu uredno podnetog zahteva smatra da lični podaci koje je primilo nisu lični podaci koje je tražilo, ili da nije primilo sve zahtevane lične podatke, može podneti obrazloženu žalbu A1 Srbija u roku od 15 dana, pre nego što se obrati Povereniku za informacije. A1 Srbija mora odlučiti o žalbi kao o novom zahtevu u roku od 15 radnih dana.

8. Validnost politike

Ova Politika je objavljena na internet stranici A1 Srbija važeća je od objavljivanja.